Proč a jak pomoci

Provoz a rozvoj projektů Charity Zliv je financován z více zdrojů. Rozpočet organizace tvoří dotace a granty. Podstatnou částí zajištění provozu jsou dary. Proto vítáme jakoukoli podporu od jednotlivců i firem.

Dárce

Dárcovství je alternativní součást podpory nestátních neziskových organizací (NNO). Jako dárce můžete přispět ke zkvalitnění služeb nabízených vámi vybrané NNO, fungování vybraného projektu apod.

Kromě finančních darů můžete darovat svůj čas jako dobrovolníci a pomoci organizaci buď manuální prací nebo také jako expert a poskytnout své znalosti a zkušenosti v oboru, které organizace často potřebují, ale nemají své experty.

Rozhodnete-li se stát dárcem některé neziskové organizaci, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů.

Číslo účtu: 107-6819960277/0100

Za Vaši podporu děkujeme.

 

Je důležité vědět, z jaké pozice odpočet uplatňujete:

Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ)

(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

 • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
 • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
 • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
 • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Potvrzení o daru Vám vydá nezisková organizace, které jste dar poskytli. Je však nutné, aby platba obsahovala minimálně Vaše jméno, podle něhož bude možné platbu identifikovat.

Pomoc od jednotlivců:

 • dobrovolníci se mohou zapojit jako pracovníci pro NZDM No. 10 (práce s dětmi), jako techničtí pracovníci CHZ ad.
 • zprostředkováním nových kontaktů (klientů, uživatelů), propagací činnosti CHZ
 • finančním darem
 • věcným darem

 

Právnická osoba

(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

 • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u PO 2000 Kč.
 • Dar právnických osob je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 628.
 • Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost, majetková účast apod.). Je potřeba rozlišovat darování od sponzorování.
 • Sponzoring je založen na poskytnutí propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací firmě jako protislužba finanční podpory. V takovém případě je sepsána smlouva o reklamě.

Pomoc od firem:

 • při propagaci (připojit propagační materiál ke své korespondenci apod.)
 • slevou na zboží
 • poradenstvím a zprostředkováním kontaktů
 • finančním darem
 • věcným darem
 • sponzorstvím

Dárcovské stránky:

www.darcovskasms.cz

www.darujspravne.cz

V obou projektech naleznete prověřené organizace, které mají veřejnou sbírku a máte k dispozici internetové nástroje dárcovství, které vám darování usnadní.