Poslání a cíle NZDM

Poslání a cíle NZDM No. 10

 Poslání

Smyslem práce NZDM No. 10 je vytvářet přátelské prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích.

Cíle

  • poskytnout cílové skupině bezpečný prostor pro setkávání a organizované trávení volného času
  • navázání a udržení kontaktu s cílovou skupinou; poskytování informací, odborné pomoci a podpory
  • vést uživatele služby k dodržování základních pravidel v zařízení, a tím pozitivně působit na jejich chování, které se může odrazit v běžném životě
  • vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a k přijetí důsledků svého rizikového chování
  • vytvářet podmínky pro seberealizaci uživatelů služby (volnočasové a svépomocné aktivity)
  • rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi